Telefon: 510-425-170

Email: ospbrzezinka@o2.pl

Ochotnicza Straż Pożarna

w Brzezince

34-114 Brzeźnica

powiat WADOWICE

NIP 551 22 48 929
REGON 357207629

tel. 696 425 884 - Prezes OSP www.ospbrzezinka.com e-mail:  spbrzezinka[@]o2.pl

tel. 698 194 707 -Naczelnik OSP

tel. 510 425 170 -Członek zarządu OSP

Brzezinka, dnia 24.05.2017 r.

Nr postępowania OSP/1.2/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

               Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MAN 1466 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince typ GBA”, które odbyło się w dniu 22.05.2017 r. o godzinie 14:30.

 Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 200 000, 00 zł. brutto

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

Lp. Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

60%

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

(miesiące)

40%

Warunki płatności

1.

F.H.U. PROFIS – TECH Urszula Janczy

Tymbark 396

34-650 Tymbark

197 000,00

zgodnie z wymogami

SIWZ do 22.09.2017r.

24 zgodnie z wymogami SIWZ

Zatwierdził

Prezes OSP Brzezinka

Marek Lenart