Telefon: 510-425-170

Email: ospbrzezinka@o2.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince

34-114 Brzeźnica
powiat WADOWICE

NIP 551 22 48 929
REGON 357207629

tel. 696 425 884 - Prezes OSP www.ospbrzezinka.com e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 698 194 707 -Naczelnik OSP

tel. 510 425 170 -Członek zarządu OSP

               Brzezinka, dnia 30.05.2017 r.

Nr postępowania OSP/1.2/2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MAN 1466 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince typ GBA”

1. Informuję, że wpłynęła 1 oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 wykonawcy:

Firma Handlowo Usługowa PROFIS – TECH Urszula Janczy

Tymbark 396, 34-650 Tymbark

za całkowitą cenę:

cena netto 160 162,60 zł + 23% VAT 36 837,40 zł = 197 000,00 zł brutto

słownie brutto: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100.

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: 22.09.2017 r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg kryteriów uzyskała łącznie 60 punktów

 

Liczba pkt w kryterium      Punktacja przyznana ofercie
Cena brutto – 60 % 60 punktów
Okres gwarancji – 40 % 0 punktów

 

4. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia……… podpis), e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód przekazania  e–mail.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

Dziękujemy Wykonawcy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem,

Prezes OSP Brzezinka

Marek Lenart